bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.03.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano temat strony

 Posiadane rzeczowe składniki majątku trwałego (wg wartości początkowej):
1. grunty własne o powierzchni 15,48.75 ha wartości 1 242 075,03 zł
w miejscowościach: Trzebania, Henrykowo, Gola, Rawicz i Koszanowo
2. grunty z prawem wieczystego użytkowania o powierzchni 0,50.51 ha wartości 256 035 zł
w Lesznie przy ul. Saperskiej
3. budynki o wartości 367 867,80 zł
4. budowle o wartości 93 360,46 zł
5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania o wartości 126 794,37 zł

Posiadany majątek obrotowy:
1. zapasy 60 665,53 zł
2. należności 516 161,01 zł
3. środki pieniężne 2 891 783,39 zł
4. rozliczenia międzyokresowe czynne 72 499,07 zł

Źródła finansowania majątku firmy:
1. kapitał własny 5 403 526,90 zł
w tym kapitał podstawowy 2 703 525 zł
2. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 966 109,18 zł
z tego:
rezerwy na zobowiązania 74 161 zł
zobowiązania długoterminowe 75 000 zł
zobowiązania krótkoterminowe 2 272 053,83 zł
w tym wniesione środki trwałe i wpłaty na kapitał Spółki 765 180 zł
rozliczenia międzyokresowe 544 894,35 zł

Stan na 31.12.2006 r.Opublikował: Remigiusz Leciejewski
Publikacja dnia: 16.03.2018
Podpisał: Remigiusz Leciejewski
Dokument z dnia: 16.03.2018
Dokument oglądany razy: 1 400